Undervisnings- og læringsmiljø

Trivsel, fællesskab og antimobning
(Sidst revideret primo 2016)

  

På Udefriskolen arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en anerkendende ledelse af læringsrummet. Dette indebærer, at vi ikke vil acceptere tilstedeværelsen af dårlig trivsel, ensomhed eller mobning. Vi ønsker at forbygge gennem et vedvarede fokus på social ansvarlighed og det forpligtende læringsfællesskab. Vi tilstræber at gribe ind tidligst muligt, hvis vi bliver opmærksomme på begyndende optræk til dårlig trivsel, ensomhed eller mobning.

På Udefriskolen skal alle have de bedst mulige vilkår for trivsel og tilhørsforhold til fællesskabet. Hverken elever eller voksne skal udsættes for mobning, hverken fra andre voksne eller fra andre børn.

Trivsel og antimobning er et fælles ansvar, og opgaven kan kun løses i fællesskab og åbenhed. Derfor er alle børn og voksne gensidigt forpligtede på, at gøre fællesskabet opmærksom på begyndende tegn på dårlig trivsel, ensomhed eller egentlig mobning.

Forebyggelse af mistrivsel, ensomhed og mobning udføres på følgende måde:

 • Enhver voksen og ethvert barn er til en hver tid forpligtet på, at dele og gøre opmærksom på mistanke og/ eller bekymring om en persons mulige mistrivsel.
 • Trivselsproblematikker ud over skolens og forældrenes umiddelbare handlerum indberettes snarest muligt til de sociale myndigheder, så hjælp og støtte kan tilvejebringes.
 • Gennem fællesfag og fællestimer undervises der på Udefriskolen i respekten for det enkelte menneske, accept af forskellighed samt konfliktløsning gennem åbenhed, tillid, mægling og aktiv dialog.
 • Der kommunikeres til daglig i et positivt og anerkendende sprog, i daglig tale kaldt "Det gode sprog".
 • Voksne er synlige, tydelige og positive rollemodeller i hverdagens læringssituationer samt i frikvarterer og pauser mm.
 • Hvis/ når grupper har udfordringer med den sociale adfærd, tages der øjeblikkelig hånd om problemet gennem forskellige former for undervisning/ læringsaktiviteter i empati, konfliktløsning og forebyggende samtaler. Samtidig involveres forældrene til børnene meget hurtigt, så man ved fælles hjælp kan arbejde med udfordringerne. Der tilstræbes altid fuld åbenhed og gensidig tillid til hinanden.
 • Hvis et enkelt barn er særligt udfordret eller er i vanskeligheder aftaler forældre, lærer og leder en handleplan for elevens trivsel og inklusion i fællesskabet. Udfordringernes og vanskelighedernes karakter afdækkes typisk gennem observation og samtaler med eleven. Her udredes og sættes mål i forhold til elevens trivsel sammen med eleven og om muligt også med kammeraterne. Forældrene informeres og inddrages løbende i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt for elevens trivsel.

Undervisning og læring

På Udefriskolen arbejder vi med stort fokus på lærings- og undervisningsmiljøet, da vi gerne vil give alle elever de bedste muligheder for at arbejde og udvikle sig på eget niveau og i kraft af fællesskabet. Det indebærer bl.a. at eleverne, jo ældre de bliver, får større og mere afgørende medindflydelse og medbestemmelse på undervisnings-, lærings- og arbejdsformerne. Vi arbejder målrettet på, at eleverne lærer at tage et voksende medansvar for deres egen trivsel, udvikling og læring. På de ældste årgange får medansvaret karakter af et studielignende miljø med ansvar for, og indblik i egne studieteknikker. Det er et mål for skolens virksomhed, at forberede eleverne til et aktivt studieliv.

Arbejdet tilgodeses på følgende måde:

 • Høj grad af undervisningsdifferentiering (niveaudeling, arbejdsformer, arbejdsmetoder).
 • Elevinddragelse i prioriteringer af arbejdsformer (gruppe, to og to, alene).
 • Ved at skabe rammer for hjælp til det individuelle arbejde ("lektier") i den daglige studietid.

De fysiske rammer

Lokaler: Udefriskolen har til huse i bygningerne fra en tidligere kommuneskole. Skolen er godt og hensigtsmæssigt indrettet til vekslende arbejdsformer med mange forskellige former for fællesrum og gruppelokaler. "Klasseværelserne" er en blanding af store og mindre lokaler, men passer fint til gruppestørrelserne. Alle skolen fire grupper råder hver over to lokaler (Et stort og et mindre) ud over multilokaler, aula, sal og naturligvis vores "uderum"

Skolens gymnastiksal er renoveret i 2014. Den bruges i skolens idrætstimer og af Fabjerg Gymnastikforening, samt børnehave og SFO.

Desuden har Udefriskolen et udendørs klasseværelse med tavle, vand, el. Her er opbevaringsmuligheder til undervisningsmaterialer.

I 2011 gennemgik skolens bygninger indvendigt en større modernisering, ombygning og renovering af de bestående lokaler. Skolen fik et moderne og tidsvarende indskolingslokale samt et større "auditorium" til fælles undervisning af større grupper elever. Der blev desuden bygget flere elevtoiletter og en ny indgang med garderobe til de ældste elever.

Indretning:  I 2013 iværksatte skolen et større samarbejde om ergonomisk rigtige arbejdspladser for elever og medarbejdere. I dette samarbejde deltog en ergoterapeut og firmaet Protac. I første omgang blev Lillegruppens lokale indrettet. Det betød, at alle elever fik tilpasset deres arbejdspladser og vejledning i brugen af dem. Dette arbejde er fortsat i 2014 og 2015, og det er meningen, at skolen fortsat arbejder med at opgradere de resterende elevers arbejdspladser i de kommende år. Klasseværelserne fremstår i lyse farver.

Æstetik: Vi ønsker at have en æstetisk og indbydende lys skole. På væggene har eleverne skiftende udstillinger enten af billedkunst eller projektopgaver.

Udearealer: Udefriskolen ejer et meget stort grønt område, bestående af fodboldbane, haver og legeplads, der ligger lige udenfor vores dør. Legemiljøet omkring Udefriskolen gennemgår løbende udvidelser og fornyelser. Sommeren 2010 blev hele den gamle legeplads fjernet og erstattet med nye gyngestativer og sandkasse. Legepladsen er lavet af lærkestammer og fremstår lys og imødekommende. Der er arbejdet på at få etableret en tarzanbane i skolens trekant. I 2015 er tarzanbanen tegnet og godkendt. Tarzanbanen forventes at påbegyndes foråret 2016.

Udefriskolens udeklasseværelse er renoveret i 2015 og fremstår nu som et lukket rum med flisebelægning. Det er muligt at arbejde i læ for blæst og regn. Dørene kan trækkes fra, og derved gives mulighed for at benytte klasseværelset i forlængelse af uderummet og bålpladsen. 

I foråret 2011 blev der bygget en multibane på området.

Der er levende hegn rundt langs skolens yderområde, og her kan børnene bygge huler med en blanding af naturmaterialer og andre bygningsmaterialer.

Indeklima

Støj: På Udefriskolen forsøger vi at minimere støj og unødvendig larm. Da vi arbejder på mange forskellige måder og på mange forskellige områder af skolen, er det vigtigt at kulturen sikrer minimal støj. Mange elever har vanskeligt ved at koncentrere sig i et støjfyldt miljø, så vi har meget fokus på ro. Der må ikke forefindes udendørs sko i skolens indendørsområde. Eleverne skal have hjemmesko eller strømpefødder. Der arbejdes med "indekultur", hvor vild leg, tummel og højrøstet adfærd konsekvent henvises til udearealerne.

Kost

På Udefriskolen har vi valgt ikke at have en madordning. Forældrene forventes at sikre elevene en sund og nærende morgenmad inden skoledagen, og at sende en stor og sundhedsrigtig madpakke med hver dag. Der er mulighed for mælkeordning og der er masser af steder, hvor man kan få frisk koldt vand.
Skolen er slik-, chips og sodavandsfri.

Medarbejderne har en "rugbrødsordning", hvor der hver dag bages frisk rugbrød til formiddagspausen.

Én gang om måneden, på den sidste fredag, er der ét stykke kage til hver elev. Forældrene bager fredagens kage, som deles ud til eleverne, når de går på weekend.  Traditionen har en stor social værdi, og vi tror på, at det er sundt, at kostpolitikken på denne måde ikke bliver for "hellig".

Helbred og elev fravær

På Udefriskolen har vi ingen elever som udebliver fra undervisningen uden grund, og der følges altid op på enhver form for fravær, hvis forældrene ikke har ringet til skolen og meddelt sygdom, eller har søgt om frihed. Det er en meget vigtig prioritering, at alle både børn og voksne trives på Udefriskolen. Vi er bevidste om, at god trivsel er en forudsætning for, at kunne modtage undervisning og have gode sunde sociale relationer.

Undervisningsmiljøvurdering 2012

Den seneste samlede undervisningsmiljøvurdering fandt sted primo 2012, og den næste større samlede undersøgelse forventes gennemført i 2016. Der gennemføres dog løbende vurderinger af undervisningsmiljøet gennem

 1. De ugentlige fællestimer, hvor alle elever opmuntres til at tage emner, udfordringer og problemstillinger op i plenum.
 2. Elevrådet og elevrådets postkasse, hvor stort som småt af ønsker og ideer samles ind. Alle kan både med navn og anonymt lægge deres bidrag i postkassen i aulaen. Elevrådet tømmer postkassen, og vurderer hvordan de ønsker at arbejde med de indkomne ønsker/ forslag. Skolens leder holder møder med elevrådet. Elevrådet holder desuden møder, hvor de selv beslutter egne indsatsområder

Af emner kan nævnes:

 1. Ønske om etablering af Tarzanbane – besluttet til iværksættelse 2016
 2. Ønske om madordning/ skolebod – afvist af eleverne selv efter længere debat om mulighederne
 3. Ønske om flere udeskoledage pr. gruppe – tilgodeses gennem særlig indsats i skoleåret 2015/16
 4. Ønske om hjemkundskab på skemaet – debat om faget som integreret element i øvrige fags læring
 5. Ønske om svømmeundervisning – tages med i overvejelser og planlægning af skoleåret 2015/16

 

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00