Vedtægter

 

April 2009

Vedtægter

for den
selvejende institution Udefriskolen

Hjemsted og formål

§ 1

Udefriskolen er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Lemvig Kommune.
Skolen er oprettet den 24. oktober 2007.
Skolens adresse er Fabjergstad 32, Fabjerg 7620 Lemvig, og den har
CVR-nummer 31 10 23 59.

Friskolen driver efter aftale med Lemvig Kommune en privatinstitution i overensstemmelse
med friskolelovens § 36a og dagtilbudslovens § 20.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre
retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at
skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve
i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke
elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og
menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk.2.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

Udefriskolens værdigrundlag er at skabe et fagligt, dynamisk og udviklende læringsmiljø
indenfor folkeskolens fag, med fokus på læsning, skrivning, natur/teknik,
matematik og bevægelse. Der arbejdes på et alsidigt, virkelighedsnært og
konkret grundlag, således at eleverne gradvist danner sig erfaringer,
kundskaber og færdigheder indenfor de enkelte fags emneområder – ofte gennem
eksperimentering. Udefriskolen arbejder udfra undervisningsministeriets Fælles
Mål i alle fag.

Målet med udefriskolens virksomhed er at udvikle elevernes faglige kundskaber og færdigheder og at
skabe et trygt miljø, med vægt på dialog, demokrati og gensidig respekt. Skolen
skal skabe rum for elevernes personlige og alsidige dannelse og uddannelse,
således at de får mulighed for at udvikle sig til opfindsomme, kreative og
selvstændige individer, der er gode til at samarbejde.

Udefriskolen er en Grundtvig Koldsk friskole, som inddrager fortælling, historie og
kulturformidling. Udefriskolen er forankret i nærmiljøet, i den vestjyske natur
og særegne kultur.

Målet med Udefriskolen er at skabe en positiv parallel mellem naturen, kulturen og de konventionelle
læringsprocesser.

Undervisningen er baseret på dokumenteret viden om undervisning og læring.

Det betyder at eleverne bliver undervist efter de bedste undervisningsmetoder og
med undervisningsmaterialer, der lever op til de faglige krav, således at
eleverne gradvist danner sig erfaring og viden indenfor de enkelte emneområder
– gerne gennem eksperimentering.

 

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for
skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra
det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som
Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i „Lov om friskoler og private
grundskoler mv.”

Stk.2.

Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved
skolens drift tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen
har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til
bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til
byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende.

Bidrag til skolen giver ikke ret til en del af skolens formue eller udbytte af nogen art.

Stk.3.

Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i
overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler
m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har
rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af
„Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den
eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et
offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med
undervisningen i henhold til „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. §
6 og § 14 stk.2.

Stk.3.

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre,
der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent
for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan
indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at
optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5

Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af
nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens
økonomiske forpligtelser.

Stk.2.

Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive
stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3.

Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt medlemmet er i
restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til
skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel
medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 4 stk. 2 påhviler det forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige
virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som
står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt
tilsynsreglerne i „Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”
Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal
udøves.

Stk.2.

Efter
bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden
vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere
definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende,
varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at
forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen
kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3.

Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad
gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med
generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse
om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen
indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet
kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af
forældrekredsen afgive stemme.

Stk.4.

Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig
erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal
offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5.

Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en mundtlig
beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende
virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i „Lov om
friskoler og private grundskoler mv.” Den eller de tilsynsførende er således
omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og
forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter
indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af
fast ejendom, bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og §
20.

Stk.2.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet sted i
hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts - 30.
april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og
forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst
indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger
det reviderede regnskab til orientering.

4. Valg af
bestyrelsesmedlemmer.

5. Valg af suppleanter.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Stk.3.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt
indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for
skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i
beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen
kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at
bestyrelsen er enig heri.

Stk.4.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af mænd og
kvinder.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær
generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2
medlemmer af bestyrelsen eller mindst 15 af skolekredsens og forældrekredsens
medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden
skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig
stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse
af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog §
20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem fremsætter ønske
derom.

Stk.3.

Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der
underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være forældre til børn på skolen.

Stk.2.

Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i
forældrekredsen, mens 3 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen.
Skolen har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter særskilt. Dette kan ske på
generalforsamlingen eller på et særligt valgmøde i tilknytning til
generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette valg og at
valget gennemføres efter § 10 stk. 4. Bestyrelsen er ligeledes ansvarlig for at
det klart fremgår på generalforsamlingen, at det er to forældrerepræsentanter
og en eller flere tilsynsførende, der stemmes om, og at det alene er personer,
der tilhører forældrekredsen, som stemmer.

Stk.3.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår skiftevis med 1 og 2 og 2 årligt, første
gang med 1 efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsordenen for det vælgende organ
indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes
i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed
vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse
tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4.

Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer
alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af
forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis
deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5.

Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf
den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6.

Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes flertal i
bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun
erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den
relevante suppleant automatisk.

Stk. 7.

Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der er
valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11

Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af
bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig
er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk.2.

Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være
registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3.

Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk
rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens
midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4.

Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i bestyrelsens
møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller
repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere
skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 5.

Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke være undergivet beslutninger
truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har
valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand og næstformand.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til
vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 2 medlemmer finder det fornødent.

Stk.3.

Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning
om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4.

Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne
indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af
mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende
mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres
i protokollen.

Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den
fungerende formands stemme afgørende.

§ 13

Et
bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste
har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de
almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, som gælder for offentlig
forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige
ansatte.

Stk.2.

Et
bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet
ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af
bestyrelsen, jf. „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt
„Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I
tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel
inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges
et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 14

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for
undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse
med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere
ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse
med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens
vedtægter.

Stk.2.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels fastsætter
retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .

Stk.3.

Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.
Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og
skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i
overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at årsrapporten
underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af
bestyrelsen.

Stk.5.

Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og indstiller
til godkendelse på generalforsamling i henhold til vedtægtens § 7 stk. 1.
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og
forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe
beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at
træffe beslutning om.

Stk.6.

Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens lærere
og andet fastansat personale.

Stk.7.

Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger,
begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må
indstilles.

§ 15

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.
Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog
altid ret til at få kendskab til budgetter, årsrapporter og revisionsprotokol,
når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til
indsigt i skolens forhold til andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om
tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i
forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og
der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast
ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer,
jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 17

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen.
Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen,
forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske
ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle
forskrifter.

Stk.2.

Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden
tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og
personaleledelse.

Stk.3.

Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og
under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede
ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig
daglig ledelse. 

Regnskab

§ 18

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk.2.

Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter den reviderede årsrapport
tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal
underskrive den godkendte årsrapport og afgive en erklæring på tro og love om,
at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen. 

Vedtægtsændring

§ 19

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende
generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3.

På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst
totredjedeles flertal.

Stk. 4.

Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i
ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst
totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage
orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20

Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en
generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer stemmer for
ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter
forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles
flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3. Bestyrelsens indstilling
besluttes i henhold til § 12 stk. 5.

Stk.2.

Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen,
eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med
formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt
gennemføres forudgående høring på en
generalforsamling.

Stk. 3.

§ 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe
beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelse
orienteres skriftligt om dette og om grundlaget herfor.

Stk.4.

Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner
meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5.

Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske
opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler,
samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og
passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue
anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6.

Mulige overskydende midler ved skolens nedlæggelse tilfalder Friskolefonden under
Dansk Friskoleforening efter Undervisningsministeriets godkendelse.

§ 21

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først
gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i
original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige
bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser
skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og
næstformand.

Således vedtaget på skolens generalforsamling den 24. oktober 2007 .

 

Underskrevet af
samtlige bestyrelsesmedlemmer:

Christian Bundgaard Svendsen
Formand
Tingvej 13
7620 Lemvig

Merete Østergaard
Næstformand
Nørrelundvej 14
7620 Lemvig

Niels Tonsberg
Tvedvej 45
7620 Lemvig

Claus Rækby
Børringvej 16
7620 Lemvig

Henriette Nørgaard
Hollandsvej 14
7620 Lemvig

logo-bund

SFO åbningstider

kl. 6.30 - Skolestart
Mandag - torsdag: kl. 14.00 - 17.00
Fredag: kl. 14.00 - 16.00

Udebørnehave åbningstider

Mandag - torsdag: kl. 6.30 - 17.00
Fredag: kl. 6.30 - 16.00