Har i spørgsmål står vi klar til at svare!

Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop! Et kvalificeret bud på Danmarks bedste og mest fremtidssikrede skoleform.

På Udefriskolen er det vores mål hele tiden at arbejde med de nyeste forsknings- og evidensbaserede tanker omkring læring og undervisning samtidig med, at vi tager afsæt i den traditionelle Grundtvig Koldske skoletradition. En skoletradition som bygger på, at det også er nødvendigt at møde livet gennem fordybelse og det levende ord – fortællingen om det at være et helt menneske.

Netop i dette spændingsfelt mellem det nye og det gamle, ønsker vi at tilbyde vores skoleform som noget særligt. En skoleform hvor børn kan trives, blomstre og gro i troen på egne evner og formåen, og hvor nysgerrigheden, lysten og viljen til at blive klogere skal stå højt hævet som en uvurderlig værdi.

Faglighed og varierede læringsmiljøer vægter vi højt, fordi det er evidensbaseret dokumenteret, at børn lærer på mange forskellige måder, og fordi læringsteoretisk forskning viser, at det barn som møder en variation af undervisningsmetoder og dermed en bred vifte af sanselige oplevelser i mødet med læringen – opnår en højere og mere helhedsorienteret forståelse. En forståelse både af sig selv, den verden vi lever i, og ikke mindst en forståelse og empati for de mennesker, vi lever og lærer sammen med gennem hele livet.

Vi tror på, at netop forståelsen er den nøgle, som åbner verden for mennesker og baner vejen for at nå langt i livets dannelses- og uddannelsesproces.

På Udefriskolen vægter vi…

 • At respekten for hinanden er meget vigtig. Et trygt barn er et barn, som har noget at give videre til sin omverden. I respekten for forskellighed opstår der muligheder og udsyn og det er ud fra disse muligheder undervisningen skal blomstre. Derfor arbejdes der gennem samtalen på at skabe rammer for det åbne og fordomsfrie møde mellem eleverne. Desuden har de yngre elever en særlig “storeven” fra én af de ældste årgange.
 • At fællesskabet har stor betydning i den demokratiske dannelse. Vi tilstræber gennem morgensangen og fællestimerne med alle eleverne, at give en oplevelse af demokratiets muligheder gennem samtalen om, hvordan både den praktiske og sociale verden skal hænge sammen for os alle sammen. Hvis et barn skal lære at tage et ansvar for fællesskabet, må barnets meninger tages alvorligt og tillægges betydning.
 • At Undervisningen til dagligt vil være en vekslen mellem stillesiddende og bevægelsesaktiviteter. Vi arbejder på hele tiden at være bevidste om, at undervisningen skal tilgodese de mange varierede måder at lære på, derfor veksler vi mellem traditionel undervisning og projektarbejde/fordybelse. 
 • At kroppen bruges aktivt gennem daglig bevægelse både inde og ude. Børn og voksne deltager på lige fod med hinanden, det giver et fællesskab og en fælles historie. På Udefriskolen har vi dagligt 20 minutter med “Krop og Bevægelse” på skemaet, hvor alle elever og lærere bruger kroppen gennem: idrætslege, løbe/gåture eller boldspil. 
 • At undervisningen veksler mellem traditionel undervisning, udeskole, projektarbejde og fordybelse.
Udeskole og udeundervisning

HVAD ER UDESKOLE OG UDEUNDERVISNING?

Udeskole er en skoleform, hvor børnene undervises udenfor skolens område i skiftende natur- og kulturmiljøer relateret til folkeskolens almindelige fag. Udeskole tager sit udgangspunkt i den virkelighed, som fagene beskriver på et sted, som er relevant for den aktuelle læring. Der er således ikke et særligt naturvidenskabeligt fokus i udeskole, men blot en anden måde at nå læringsmålene og sikre forståelsen i alle fagene.

Udeundervisning er en skoleform, hvor børnene undervises udenfor – væk fra klasse- og teorilokaler, men ofte i nærmiljøet omkring skolen. Udeundervisning er en læringsform, hvor eleverne med krop og sanser i frisk luft og med større rum omkring sig, kan arbejde med læringsmålene i alle skolens fag.

I både udeskole og udeundervisning er daglig bevægelse højt prioriteret, da det er videnskabeligt bevist, at fysisk aktiv udfoldelse øger både indlæringsprocessen og koncentrationsevnen. Samtidig understøtter bevægelse og andre sansestimuli menneskers evne til at huske og samle læring i helheder.

Udeskole og udeundervisning er lærings- og undervisningsformer, der supplerer indeskolen.

Ofte arbejder man i indeskolen med en teoretisk tilgang i form af tekst, abstrakte begreber, bøger m.v. hvorimod man i udeskolen arbejder med de samme emner, men gennem mere praktisk tilgang. Udeskole og indeskole danner således tilsammen helhedsforståelsen og sammenhængen mellem teori og praksis.

Udeskole er ikke en skole, hvor der altid arbejdes udendørs, men en skoleform, der altid tilstræber at virkeliggøre det, der skal læres gennem et sanseligt møde med stoffet eller emnet. Udeskolen tilgodeser således muligheden for, at børnene kan nå skolens faglige og sociale mål, men på flere forskellige måder.

Det er det faglige eller sociale indhold, som bestemmer, hvor læringen bedst finder sted. Hvis det er muligt at lære udenfor, er der jo ingen grund til at gå indenfor.

Undervisningsplaner/mål

Udefriskolen ønsker at forberede alle eleverne bedst muligt, ud fra deres individuelle forudsætninger til livslang læring og fortsat uddannelse og dannelse i samfundet. 

Udefriskolen tager udgangspunkt i og står mål med folkeskolens “Fælles mål”.

Eleverne undervises i fem aldersblandede grupper på Udefriskolen, og en del af læringen finder sted som udeskole, udeundervisning, morgensang og i modulet “krop og bevægelse”. 

Årsplanerne kan ses ved at klikke på de enkelte fag. Årsplanerne ligger også på vores intranet VIGGO, som er tilgængelig for alle forældre. 

På Udefriskolen inddrages de praktisk musiske fag igennem Udeskole- og fordybelsesdage, hvor fagene naturligt indgår som en del af undervisningen.
De praktisk musiske fag indgår ligeledes i faget P-fag, som 6.-9. klasse har på skemaet.

LILLEGRUPPEN (0.  ÅRGANG)

Når eleverne skifter fra “Lillegruppen” til “Mellemgruppen” har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 0. årgang jævnfør fællesmål 2009 i fagene:


MELLEMGRUPPEN (2. – 3. ÅRGANG)

Når eleverne skifter fra “Mellemgruppen” til “Storegruppen” har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 2. årgang jævnfør fællesmål i fagene:

STOREGRUPPEN (4. – 5. ÅRGANG)

Når eleverne skifter fra “Storegruppen” til “Juniorgruppen” har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 4. årgang jævnfør fællesmål i fagene:

JUNIORGRUPPEN (6. – 7. ÅRGANG)

Når eleverne skifter fra “Juniorgruppen” til “Seniorgruppen” har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 6. årgang jævnfør fællesmål i fagene:

   SENIORGRUPPEN (8.-9.  ÅRGANG)

   Når eleverne forlader “Seniorgruppen” og dermed forlader Udefriskolens grundskoletilbud, har eleverne nået de delmål, trinmål og slutmål som gælder for 8. og/eller 9. årgang jævnfør fællesmål i fagene:

   Humanistiske fag

   På Udefriskolen undervises der på alle årgange (alle grupper) i fagene

   • Dansk
   • Engelsk
   • Livsoplysning/værdifag

   Der undervises desuden i fagene

   • Historie i Mellemgruppen, Storegruppen og Juniorgruppen
   • Tysk i Storegruppen, Juniorgruppen og Seniorgruppen
   • Kulturfag i  Seniorgruppen

   Der undervises i følgende sprogfag

   • Engelsk fra 0. årgang
   • Tysk fra 4. årgang
   Naturvidenskabelige fag

   På Udefriskolen undervises der i følgende naturvidenskabelige fag:

   • Matematik
   • Natur/teknik
   • Naturfag
   • Geografi
   • Fysik
   • Kemi
   IKT

   På Udefriskolen vægter vi Informations og Kommunikations Teknologi højt. Vi tilstræber, at eleverne får et tidligt kendskab til brugen af IKT.

   Elever, lærere og pædagoger på Udefriskolen gør brug af bærbare computere, tablets og smartphones forbundet til et trådløst netværk. Et effektivt og driftsikkert trådløst netværk, som kan håndtere et stort antal mobile devices giver en fleksibilitet i det daglige til at arbejde i skolens forskellige rum både inde og ude.

   Udefriskolen bruger primært onlinebaserede undervisningsprogrammer og læringsportaler, som opdateres kontinuerligt i modsætning til bøger og andre traditionelle undervisningsmidler. Udefriskolen investerer løbende i nye netbaserede undervisningsprogrammer.

   Alle elever i 0. – 2. klasse får udleveret en iPad, som bruges i undervisningen og som også må tages med hjem. IPad’en er skolens ejendom, og skal derfor afleveres igen efter 2. klasse. IPad’en er forsynet med et vandtæt cover, som gør, at eleverne også kan medbringe dem på udeskoledage eller i et udeundervisningsforløb.

   Alle elever fra 3. – 9. klasse har deres egen personlige computer, som medbringes hver dag. Når eleven går i 3. klasse tilbyder skolen en pc-ordning, som skolen medfinanserer.

   IKT er fuldt integreret i alle fag.

   Studietid

   En forudsætning for at kunne tage medansvar for sin egen læreproces indebærer, at eleven kender de studiestrukturer, som er nødvendige for at kunne arbejde selvstændigt.

   Da meget af den projektorienterede undervisning foregår i hold eller i grupper, er det en vigtig forudsætning for at kunne udvikle sig fra “elev” til “studerende”, at eleven også kan arbejde selvstændigt. Derfor ønsker vi på Udefriskolen, at eleverne møder en vekslen mellem flere arbejdsformer og metoder.

   På Udefriskolen arbejder vi målrettet med en “selv-studie-struktur” gennem hele skoleforløbet.

   Studietid i Storegruppen, Juniorgruppen og Seniorgruppen:

   • 4 ugentlige timer med studietid
   • Selvstændigt arbejde med træningsopgaver, “hjemmearbejde” eller andre former for egne opgaver og mål
   • Studiemiljø med ro og stilhed
   • Fast struktur og faste hensigtsmæssige studiearbejdspladser
   • Læreren som vejleder
   Supplerende undervisning og støtte

   På Udefriskolen ønsker vi at tilbyde vores elever supplerende undervisning og støtte både individuelt og på små hold, således at alle elever får de bedst mulige forudsætninger for udbytte af skolens læreprocesser. Alle børn kommer med forskellige forudsætninger og baggrund for læring. Udefriskolen tilstræber at tilrettelægge læringssituationerne, så alle elever få mulighed for at udnytte deres personlige potentiale bedst muligt.

   I den suplerende undervisning  kan elever med særlige behov i specielt dansk, matematik og engelsk modtage hjælp, vejledning og undervisning efter behov.

   Computere og IKT baserede kompenserende programmer (CD-ord)

   Alle elever fra 3. til 8. klasse har deres egen personlige PC. Skolen indkøber, installerer og vedligeholder kompenserende programmer (CD-ord) hos alle eleverne. Eleverne undervises i brugen af programpakken CD-ord, da det er videnskabeligt dokumenteret, at også elever uden læse- eller skriveudfordringer profiterer af denne introduktion. De elever som har særlige behov og reelt brug for kompenserende IT-programmer, vil på denne måde ikke komme til at føle sig anderledes. De elever, som har lettest ved læsning og skrivning holder blot op med at bruge programmerne igen, mens elever med mere varige udfordringer fortsætter med at bruge de kompenserende funktioner.

   Undervisnings- og læringsmiljø

   SUNDHEDS- OG TRIVSELSPOLITIK

   (Revideret 2019/2020)

   Udefriskolens sundhedspolitik er en overordnet politik. Denne politik indeholder en kost, bevægelses, rygning- og alkoholpolitik. Derudover er der tale om en trivselspolitik, hvor den fysiske og psykiske sundhed er i fokus.

   Nedenfor ses den kommunale tilknyttede sundhedspleje og tandpleje. Derudover skolemælksordningen.

   Udefriskolen er tilknyttet den kommunale sundhedspleje på samme vilkår som kommunale skoler. Vores sundhedsplejerske Heidi Agger kan træffes på heidi.borg.agger@lemvig.dk

   Udefriskolen er ligeledes tilknyttet den kommunale tandpleje, hvor der gives tilbud om tandpleje til børn under 18 år.

   Lemvig Kommunale Tandpleje
   Lemtorp skolen
   Nissumvej 10
   7620 Lemvig
   Tlf.: 96631801

   Skolen er tilmeldt skolemælksordningen (www.skolemaelk.com)

   Der er køleskabe til alle grupper, hvori mælk og madpakker kan holde sig kolde.


   Psykisk miljø

   På Udefriskolen arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en anerkendende ledelse af læringsrummet. Dette indebærer, at vi ikke vil acceptere tilstedeværelsen af dårlig trivsel, ensomhed eller mobning. Vi ønsker at forbygge gennem et vedvarede fokus på social ansvarlighed og det forpligtende læringsfællesskab. Vi tilstræber at gribe ind tidligst muligt, hvis vi bliver opmærksomme på begyndende optræk til dårlig trivsel, ensomhed eller mobning.

   Forebyggelse af mistrivsel, ensomhed og mobning følger retningslinjerne beskrevet i skolens anti-mobbepolitik.

   Gruppernes medansvar/elevmedbestemmelse

   Elevrådet foretager hvert andet år en trivselsundersøgelse blandt eleverne – næste gang er 2019/2020.  Undersøgelsen og resultaterne bliver diskuteret og debatteret, og mulige ændringer og ønsker bliver sat i værk.

   Ligeledes bidrager fællestimerne til medansvar og medbestemmelse, da det er her der følges op på udfordringer, og hvor mulige tiltage igangsættes efter elevernes eget ønske. 

   Undervisning og læring

   Lærings- og undervisningsmiljøet, skal give alle elever de bedste muligheder for at arbejde og udvikle sig på eget niveau og i kraft af fællesskabet.

   Vi arbejder målrettet på, at eleverne lærer at tage et voksende medansvar for deres egen trivsel, udvikling og læring. På de ældste årgange får medansvaret karakter af et studielignende miljø med ansvar for og indblik i egne studieteknikker og forberedes til et aktivt studieliv.

   Undervisning og læring organiseres på følgende måde:

   • Høj grad af undervisningsdifferentiering (niveaudeling, arbejdsformer, arbejdsmetoder).
   • Elevinddragelse i prioriteringer af arbejdsformer (grupper, to og to, alene).
   • Ved at skabe rammer for hjælp til det individuelle arbejde(”lektier”) i den daglige studietid

   Fysisk miljø

   Indemiljø

   • På Udefriskolen forsøger vi at minimere støj og unødvendig larm.  Da vi arbejder på mange forskellige måder og på mange forskellige områder af skolen, er det vigtigt, at kulturen sikrer minimal støj.
    Der arbejdes med ”indekultur”, hvor vild leg, tummel og højrøstet adfærd konsekvent henvises til udearealerne.
   • Der er skabt forskellige arbejdspladser, hvor der er mulighed for ro og gruppearbejde.
    Skolen har mange ekstra områder og rum, hvor der er skabt mulighed for arbejdspladser. Derudover bruges uderummet som klasserum i skoletiden.
   • Hver fredag/torsdag skal grupperne rengøre egne lokaler sammen med en lærer. Der er i den forbindelse udarbejdet en arbejdsbeskrivelse til samtlige elever.

   • Daglig rengøring af rengøringspersonale og månedlige rengøringsdage, hvor forældrene gør hovedrengøring.


   Udemiljø

   Udefriskolens ude område er udarbejdet som et klasserum, hvor der er mulighed for undervisning. Der findes bl.a. et udendørsklasseværelse, hvor der er mulighed for læ og tag over hovedet.


   Bevægelse

   Dagligt bevægelsesbånd om formiddagen, hvor alle børn deltager på samme tid. Disse bevægelsesbånd indeholder aktive og sociale aktiviteter og er en faglig aktivitet, som findes på skemaet på lige fod med de andre fag.

   Derudover findes der idræt på skemaet.


   Kostpolitik

   Forældrene forventes at sikre børnene en sund og nærende morgenmad inden skoledagens begyndelse. Derudover forventes det, at madpakken er sund. Madpakken må ikke indehold slik, chips eller sodavand. Der er mulighed for mælkeordning og vand i vandhanerne, som findes på begge etager.

   Skolen serverer kage den sidste fredag i måneden til alle børn. Denne tradition har stor social værdi, og vi tror på, at det er sundt at kostpolitikken tager afsæt i den sunde fornuft.

   Nye indskolingselever får i forbindelse med et orienteringsmøde for skolestart en orientering om skolens kostpolitik


   Rygning og alkohol

   Der må ikke ryges på skolen- eller i børnehaven samt på skolens udeområde. Der må ikke nydes alkohol på skolen eller i børnehaven i åbningstiden.

   Da skolens lokaler udlejes til fester, må der i dette tidsrum nydes alkohol, men ikke ryges i skolen eller på skolens udeområde.


   Anti-mobbepolitik

   (revideret 2019/2020)

   På Udefriskolen arbejder vi med en anerkendende pædagogik og en anerkendende ledelse af læringsrummet. Dette indebærer, at vi ikke vil acceptere tilstedeværelsen af dårlig trivsel, ensomhed eller mobning. Vi ønsker at forbygge gennem et vedvarede fokus på social ansvarlighed og det forpligtende læringsfællesskab. Vi tilstræber at gribe ind tidligst muligt, hvis vi bliver opmærksomme på begyndende optræk til dårlig trivsel, ensomhed eller mobning.

   På Udefriskolen skal alle have de bedst mulige vilkår for trivsel og tilhørsforhold til fællesskabet. Hverken elever eller voksne skal udsættes for mobning, hverken fra andre voksne eller fra andre børn.

   Trivsel og antimobning er et fælles ansvar, og opgaven kan kun løses i fællesskab og åbenhed. Derfor er alle børn og voksne gensidigt forpligtede på, at gøre fællesskabet opmærksom på begyndende tegn på dårlig trivsel, ensomhed eller egentlig mobning. 

   Alle børn deltager en gang i ugen i Fællestimen, hvor der på demokratisk vis tales om trivsel, adfærd, Det gode sprog, udfordringer og alle de positive oplevelser.

   Forebyggelse af mistrivsel, ensomhed og mobning udføres på følgende måde:

   • Enhver voksen og ethvert barn er til en hver tid forpligtet på, at dele og gøre opmærksom på mistanke og/ eller bekymring om en persons mulige mistrivsel.
   • Trivselsproblematikker udover skolens og forældrenes umiddelbare handlerum indberettes snarest muligt til de sociale myndigheder, så hjælp og støtte kan tilvejebringes.
   • Gennem fællesfag og fællestimer undervises der på Udefriskolen i respekten for det enkelte menneske, accept af forskellighed samt konfliktløsning gennem åbenhed, tillid og aktiv dialog.
   • Der kommunikeres til daglig i et positivt og anerkendende sprog.
   • Voksne er synlige, tydelige og positive rollemodeller i hverdagens læringssituationer samt i frikvarterer og pauser mm.
   • Hvis/ når grupper har udfordringer med den sociale adfærd, tages der øjeblikkelig hånd om problemet gennem forskellige former for undervisning/ læringsaktiviteter i empati, konfliktløsning og forebyggende samtaler. Samtidig involveres forældrene til børnene meget hurtigt, så man ved fælles hjælp kan arbejde med udfordringerne. Der tilstræbes altid fuld åbenhed og gensidig tillid til hinanden.
   • Hvis et enkelt barn er særligt udfordret eller er i vanskeligheder, udarbejder forældre, lærer og leder en handleplan for elevens trivsel og inklusion i fællesskabet. Udfordringernes og vanskelighedernes karakter afdækkes typisk gennem observation og samtaler med eleven. Her udredes og sættes mål i forhold til elevens trivsel sammen med eleven og om muligt også med kammeraterne. Forældrene informeres og inddrages løbende i det omfang det vurderes hensigtsmæssigt for elevens trivsel. 

   Strategiplan i tilfælde af mobning af en elev.

   • Den, der opdager eller får mistanke om mobning af en elev, henvender sig med det samme til elevens klasselærer. Henvendelser kan være fra elever, forældre, kolleger, pædagoger eller andre med relation til de involverede børn.
    Gruppelærer informerer klassens øvrige lærere om sagen. Klasseteamet er ansvarligt for at hjælpe eleven og sikre at yderligere mobning ikke finder sted.
   • Skolens ledelse orienteres, skolepsykolog, sundhedsplejerske og andre relevante personer inddrages efter behov.
   • Forældrene til de involverede børn underrettes hurtigst muligt.
   • Forældrene til de involverede børn orienteres om og inddrages eventuelt i de tiltag lærerteamet og gruppen foretager for at støtte eleven.
   • Gruppelærer/gruppeteam holder samtaler med de involverede børn, enkeltvis, i grupper og med hele klassen.
   • Gruppelærer og relevante støttepersoner holder møde med forældre til de involverede børn. Forventninger og krav klargøres i forhold til skolen, elever og forældre, og der træffes aftaler om ansvarsfordeling i forhold til ændring af den uønskede adfærd og situation.
   • Udarbejdelse af handleplan, til dette bruges KRAP 4 og 7 kolonneskema, ressourcefokuseret observationer af børn, ressources blomst søjlemode.
   • Handleplan evalueres og justeres – nye handleplaner udarbejdes.


   Advarselssignaler, som fortæller, at der kan være noget galt, som vi voksne og børn må reagere på.

   • Eleven vil ikke i skole — generelt eller på bestemte tidspunkter
   • Eleven er bange for at gå til og fra skole—plager om at blive kørt eller vælger selv ulogisk genvej.
   • Eleven kommer hjem med ødelagte bøger, ting og tøj
   • Eleven får blå mærker, skader og skrammer
   • Eleven tager ikke jævnaldrende kammerater med hjem
   • Eleven har ingen god ven i fritiden
   • Eleven har urolig nattesøvn med mareridt og gråd
   • Eleven mister interessen for skolen og laver dårlige præstationer
   • Eleven virker uglad, trist, deprimeret og viser skiftende humør
   • Eleven har uforklarlige sygdomme.

    

   Helbred og elevfravær

   På Udefriskolen har vi ingen elever som udebliver fra undervisningen uden grund, og der følges altid op på enhver form for fravær, hvis forældrene ikke noteret fraværet på vores intranet. Det er en meget vigtig prioritering, at alle både børn og voksne trives på Udefriskolen. Vi er bevidste om, at god trivsel er en forudsætning for, at kunne modtage undervisning og have gode sunde sociale relationer.

   Undervisningsmiljøvurdering 2017

   Den seneste samlede undervisningsmiljøvurdering fandt sted 2017, og den næste større samlede undersøgelse forventes gennemført i 2020. Der gennemføres dog løbende vurderinger af undervisningsmiljøet gennem

   1. De ugentlige fællestimer, hvor alle elever opmuntres til at tage emner, udfordringer og problemstillinger op i plenum.
   2. Elevrådet og elevrådets postkasse, hvor stort som småt af ønsker og ideer samles ind. Alle kan både med navn og anonymt lægge deres bidrag i postkassen i aulaen. Elevrådet tømmer postkassen, og vurderer hvordan de ønsker at arbejde med de indkomne ønsker/ forslag. En lærerrepræsentant holder møder med elevrådet. Elevrådet holder desuden møder, hvor de selv beslutter egne indsatsområder

   Af emner kan nævnes:

   1. Ønske om etablering af Tarzanbane – blev iværksat 2016
   2. Ønske om madordning/ skolebod – afvist af eleverne selv efter længere debat om mulighederne
   3. Ønske om flere udeskoledage pr. gruppe – skolen har haft ekstra fokus på udeskoledage i alle årgange. Skolen har brugt en ekstern konsulent til ideudvikling.
   4. Ønske om hjemkundskab på skemaet – i 2019/20 indføres P-fag, som i en periode på 3 mdr. har hjemkundskab, idræt og musik på skift.
   5. Ønske om svømmeundervisning – samarbejde med lærerstuderende på Nr. Nissum Seminarium, når det er muligt
   6. Aflåst skab til hver enkelt elev – ikke muligt på grund af pladsmangel
   7. Skolefest
   8. Skematisere brugen af foodboldbanen, multibanen, tarzanbanen, mooncars og balancecyklerne – organiseres af elevrådet.
   Evaluering

   På Udefriskolen er vi, som skole, meget optaget af evaluering som redskab til at målsætte for den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. En af Udefriskolens værdier er “læring i fællesskab”, og derfor arbejder vi med et samspil at individuelle- og fælles evalueringer.

   Vi vægter elevens eget medansvar, ønske og lyst til at lære over alt andet. Man kommer i skole for at lære noget, for eller er det jo spild af tid. Derfor har eleverne konstant brug for kvalificeret anerkendelse og opmærksomhed omkring både den fælles læring og deres egen individuelle læring. For at anspore eleverne til, hele tiden aktivt at søge ny viden og forståelse, skal enhver form for individuel evaluering og fælles evaluering på Udefriskolen altid følges op af dialog. Ingen test, prøve eller oplevelse skal som udgangspunkt stå alene uden refleksion og nyt fremadrettet fokus.

   Resultaterne af de individuelle evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i elevens elev/ læreplan og formidles til elevens forældre.

   Resultaterne af de fælles evalueringer samt opfølgningen herpå indgår i logbogen for årgangen og deles på gruppens fælles Intranet.

   Udefriskolen, som virksomhed og arbejdsplads, er ligeledes meget optaget af evaluering som redskab til hele tiden at kvalificere den fortsatte udvikling af organisationen og vores læringstilbud. Vores samlede evalueringer skal, lige som elevernes individuelle evalueringer, “sættes i tale” og reflekteres som grundlag for ny udvikling og progression. En udvikling som er afstemt med og i forhold til både det nære og det globale samfund.

   Resultaterne af de samlede evalueringer samt opfølgningen herpå offentliggøres på hjemmesiden. Se punktet til højre herfor.

   På udefriskolen er enhver form for evaluering fulgt op af dialog.

   Vi sondrer mellem

   • individuel evaluering
   • fælles evaluering
   • samlet evaluering

   Resultaterne af de individuelle og fælles evalueringer er kun til internt brug, mens de samlede evalueringer, samt opfølgningen herpå, offentliggøres på hjemmesiden.

   Individuel evaluering

   En forudsætning for, at eleverne kan arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for egen læring bl.a. i deres studietid, er, at de har opgaver, som er udarbejdet til deres individuelle niveau – Zone for nærmeste udvikling. Lærerne følger op med test og dialog med hver enkelt elev. I dialogen skal eleven blive bevidst om, hvad, hvorfor og hvordan de bedst kan lære.

   Vi arbejder med følgende individuelle evalueringsformer:

   • Mindst 2 årlige samtaler i skoletiden med den enkelte elev, hvor de faglige og sociale mål evalueres og nye mål afsættes.
   • Eleverne møder forskellige former for opgaver, test og prøver. Dette med begrundelse i at kunne give den enkelte elev passende faglige udfordringer.
   • Løbende og mere uformelle evalueringssamtaler i dagligdagen om:
    • Hvad har jeg lært?
    • Hvorfor lærte jeg netop det?
    • Hvordan lærte jeg det?
    • Hvordan lærer jeg bedst?
    • Hvad er spild af læringstid for mig?
    • Hvordan kan jeg bruge min nye viden?
    • Hvad vil jeg gerne lære mere om?
    • Hvad kan jeg selv gøre?
    • Hvad kan min lærer gøre for at støtte mig bedst?
   • Mindst en gang årligt får eleverne en diagnostisk prøve i dansk og matematik, så elev og lærer sammen kan være sikre på at opdage eventuelle faglige “huller” eller særlige behov.
   • Mindst en årlig skole-hjem samtale, hvor eleven er med. Desuden afholdes der samtaler efter behov.
   Fælles evaluering

   En forudsætning for, at eleverne kan trives og arbejde med egne mål og tage aktivt medansvar for deres egen læring som en del af fællesskabet er, at de gensidige forventninger i det forpligtende fællesskab løbende holdes afstemt.

   I alle fællesskaber opstår der konflikter, som skaber og binder energi. I et forpligtende læringsfællesskab, er alle meget afhængige af relationerne og individernes relationskompetencer. Det kræver energi at forholde sig til andre, men det giver os endnu mere energi tilbage, når vi lykkes med det. Konflikter er derfor noget positivt, hvis man får dem bearbejdet konstruktivt, så energien frigøres. Mange konflikter opstår af misforståelser og svigtende empati hos enkelte eller grupper af mennesker.

   På Udefriskolen arbejder vi med KRAP, hvor det handler om, at møde hvert enkelt menneske, der hvor det nu engang er. At sætte sig i den andens sted, lytte og herefter vise vejen til en bedre metode til konstruktiv dialog og udredning af konflikter. Eleverne lærer en “model” til kommunikation i konfliktsituationer. Modellen fokuserer på at italesætte, hvad den enkelte oplever og hvilke følelser det medfører, samt at lytte aktivt til modpartens oplevelse og følelser. Vi er alle forskellige, og det skal gerne være muligt at være både egoist og/ eller konkurrencemenneske, uden at det bliver alt for meget på andres bekostning.

   Vi arbejder på Udefriskolen med følgende fælles evalueringsformer:

   • Ugentlige fællestimer med hele eller dele af skolen
   • Fælles mundtlige og skriftlige evalueringer i grupperne
   • To gange om året afholdes gruppeforældremøde
   • Hvert tredje år gennemføres en undervisningsmiljøvurdring
   Selvevaluering

   Friskoleloven foreskriver, at friskoler som en del af den samlede undervisning skal forholde sig til et eller flere delelementer af samme.

   Formålet med disse selvevalueringer af undervisningen, er at dokumentere refleksion og udvikling af skolens virksomhed.


   2021 / 2022

   På Udefriskolen har vi i skoleåret 2019/2020 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde.

   2020 / 2021

   På Udefriskolen har vi i skoleåret 2019/2020 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde.

   2019 / 2020

   På Udefriskolen har vi i skoleåret 2019/2020 valgt ordblindhed og brugen af CD-ord som indsatsområde.

   2018 / 2019

   På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2018/2019 at fortsætte evalueringen af  “Tysk undervisningen”.

   2017 / 2018

   På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2017/2018 at fortsætte evalueringen af  “Tysk undervisningen”.

   2016 / 2017

   På Udefriskolen valgte vi i skoleåret 2016/2017 at fokusere på faget tysk som indsatsområde.
   Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde.

   Formålet med at undersøge netop “Tysk”, er at undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte mulighederne i dette tilbud.

   2015 / 2016

   På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2015/2016 at fortsætte evalueringen af  “Udeskole og udeundervisning”.

   Da netop dette er vores primære fokusområde, har vi valgt at fokusere på dette henover 3 skoleår.

   2014 / 2015

   På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2014 / 2015 at fortsætte evalueringen af  “Udeskole og udeundervisning”.
   Da netop dette er vores primære fokusområde, har vi valgt at fokusere på dette henover 3 skoleår.

   2013 / 2014

   På Udefriskolen har vi valgt i skoleåret 2013/2014 at fokusere på “Udeskole og udeundervisning” som indsatsområde.
   Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde.

   Formålet med at undersøge netop Udepædagogikken og udedidaktikken, er at kvalitetssikre vores primære værdikompetence og undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte læringsmulighederne i dette tilbud.

   2012 / 2013

   På Udefriskolen valgte vi i skoleåret 2012 / 2013 at fokusere på “studietiden” som indsatsområde.
   Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde.

   Formålet med at undersøge netop “Studietiden”, er at undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte mulighederne i dette tilbud.

   Følg linket og læs evaluerings og opfølgningsplan for studietiden

   2010 / 2011

   På Udefriskolen valgte vi i skoleåret 2012/2013 at fokusere på “Krop leg og læring” som indsatsområde.
   Vi har valgt at metoderne og udbyttet er evalueringens fokusområde.

   Formålet med at undersøge netop “Krop leg og læring”, var at undersøge, hvorvidt vores praksis opfylder de faktiske krav/ det udbytte vi ønsker og forventer, herunder om eleverne forstår at udnytte mulighederne i dette tilbud.

   Prøvefri skole

   At være en skole uden afgangsprøver

   “En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele ministeriet, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens 9. klassesprøver. Skolen skal orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver.

   Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en ungdomsuddannelse, hvor der er krav om et karaktergennemsnit.

   Eleverne kan også vælge at gå op til folkeskolens prøver som privatister på en anden skole.”

   Undervisningsministeriet www.uvm.dk

   Udefriskolen tilbyder ikke folkeskolens afgangsprøver, derimod får hver elev en fyldig udtalelse om faglige og sociale kompetencer ved endt skolegang. Eleverne skal derfor til en optagelsesprøve på det kommende uddannelsessted.

   Vi samarbejder, som alle andre skoler i Lemvig Kommune med UU-Lemvig.

   Udefriskolen står mål med undervisningsministeriets “Fælles Mål” og skolens evaluering lever op til gældende bestemmelser i lov om friskoler og private grundskoler.

    

    

   Vores vision

   Læring gennem oplevelser med hjerne, hjerte og krop! Et kvalificeret bud på Danmarks bedste og mest fremtidssikrede skoleform.

   SFO

   kl. 6.15 – skolestart
   Mandag – torsdag: kl. 14.00 – 17.00
   Fredag: kl 14.00 – 15.45

   Udebørnehaven

   Mandag – torsdag: kl. 6.15 – 17.00
   Fredag: kl. 06.15 – 15.45

   Kontakt

   Udefriskolen
   Tlf.: +45 41 33 55 22
   mail@udefriskolen.dk
   CVR: 31 10 23 59