​Dagligdagen i Grundskolen

Hver morgen på Udefriskolen starter dagen med fællessamling omkring morgensang. I fællesskabet mellem børn og voksne begynder dagen med en fortælling om alt mellem himmel og jord. Lærerne står på skift for morgensang, som består af et oplæg og en sang og slutter af med meddelelser. Det er vigtigt, at vi kan følge med i hinandens hverdag og ved hvad de forskellige grupper beskæftiger sig med eller hvor f.eks. udeskoleturen går hen. Morgensang er tidspunktet, hvor alle får del i en fælles” historie” om alt fra kunst, musik, rejsebeskrivelser, historiske mærkedage, den globale verden, fritidsinteresser og meget meget mere.

Herefter byder dagen på alt fra almindelig undervisning, emnedag, projektdag eller udeskoletur.

Fokus på den enkelte elev

Alle elever går i faste samlæste grupper, men gennem dagen kan undervisningen sammensættes på mange forskellige måder. Eleven arbejder med udgangspunkt i egne forudsætninger. Det betyder bl.a., at grupperne kan være opdelt i niveaudelte hold, hvor undervisningsindholdet er differentieret indenfor samme tema.

Skolestart​

På Udefriskolen ønsker vi at skabe et tilhørsforhold til skolen allerede i børnehavealderen. Det betyder, at vores Udebørnehavebørn kommer på skolen til morgensang og andre fælles arrangementer fra de starter i børnehaven.

Foråret før man starter i skole, begynder børnene gradvist at deltage i flere timer på skolen. Det drejer sig om en time dagligt med sproglig opmærksomhed, som foregår på skolen lige efter morgensang. Her møder før-skolebørnene den undervisningsform de skal fortsætte med som skolebørn.

Før-skolebørnene vil også deltage i et antal udeskoledage i foråret for at vænne sig til undervisningsformen og forventninger i en skoletilværelse.

Vi vægter højt at skabe “den røde tråd” i børnenes liv fra børnehavestart til skolestart.

For kommende skolebørn, som ikke har haft deres førskoletid i Udebørnehaven, kan der arrangeres specielle aftaler i foråret inden skolestart, så barnet kan få et roligt og trygt indskolingsforløb. Men vi anbefaler stærkt på baggrund af de første års erfaring, at førskolebarnet starter i Udebørnehaven Vandpytten fra januar forud for skolestart.

Da indgangen til det at blive skolebarn er en stor omskiftning i et barns liv, er det vigtigt, at både den sociale og den faglige tryghed er i orden. Da begge dele tager tid, anbefaler vi et ½ års “indskolingstid”.​

I perioden fra januar til foråret sættes fokus på de sociale relationer i den nye sammenhæng både mellem børn og voksne og herefter starter det reelle indskolingsforløb som beskrevet ovenfor.

Indskolingen​

Fra august 2014 begyndte en ny skolemodel for Lillegruppen (0. – 1. klasse), som består af en skoledag med fysiske rammer både på Udefriskolen og i SFO´ens lokaler i Udebørnehaven. Vi er en eksperimenterende skole, som hele tiden forsøger at skabe de bedste læringsbetingelser for vores elever, både i forhold til de færdigheder, de skal lære og i forhold til vores prioritering af tid til fordybelse, nærvær og det sociale fællesskab.

Heldagsskolen kan være krævende for elever, som trænger til flere pusterum igennem skoledagen til at bearbejde nye indtryk. Derfor har vi et tæt samarbejde med SFOén, hvor lærerne og pædagogerne samarbejder om anden del af skoledagen. Det betyder, at vi kan tilbyde en højere grad af fordybelse i fag som billedkunst, musik eller udeværksteder, fordi man i SFO’ens fysiske rammer bedre kan tage sine “pusterum” og gå lidt til og fra læreprocessen.

På Udefriskolen er der et meget tæt samarbejde mellem indskolingslærerne og SFO personalet. På et ugentligt samarbejdsmøde planlægges og tilrettelægges dels undervisningen og dels samtalen om det enkelte barn og både Lillegruppen og Mellemgruppens sociale liv og trivsel.

Vi ønsker at arbejde for værdien i, at lærere og pædagoger kan komplementere hinanden med hver deres kompetencer og dermed give børnene den bedste start på skolelivet.

I Lillegruppen og Mellemgruppen er der faste SFO pædagoger tilknyttet som samarbejder med indskolingslærerne om grupperne.

Sundhedspleje​

Udefriskolen får besøg af skolesundhedsplejersken ligesom kommunens øvrige skoler.

Sundhedsplejerske: Heidi Agger
heidi.borg.agger@lemvig.dk

Skoletandplejen
​Udefriskolen er med i kommunens tilbud om tandpleje til børn under 18 år.

Lemvig Kommunale Tandpleje
Lemtorpskolen
Nissumvej 10, 7620 Lemvig
Telefon: 96 63 18 01

Skolevejleder

Udefriskolen samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestjylland.

Junior- og Seniorgruppen vil undervejs i deres skoleforløb få besøg af Uddannelsesvejlederen i det omfang de har behov for det. Vi ønsker, som en integreret del af elevernes faglige målsætning, at give dem et indblik i uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedets vilkår, så de stille og roligt kan være​ med til selv at træffe et fremtidigt uddannelsesvalg. På Udefriskolen forventer vi, at alle elever fortsætter på en ungdomsuddannelse enten efter 9. årgang, eller efter et efterskoleophold.

Uddannelsesvejleder: Ole Margon
E-mail: omm@uunvj.dk

Skole-hjemsamarbejde​

På Udefriskolen vægter vi forældresamarbejde meget højt. Hvis børn skal udvikle sig og trives kræver det et solidt samarbejde og tillidsforhold mellem skole og hjem.

Vi prioriterer en tæt kontakt mellem skole og hjem, når eleverne ikke trives, og der handles hurtigt på problemer, enten i form af samtaler mellem skole og hjem eller i form af ekstra forældremøder (fyraftensmøder) hvis det gælder problemer i en gruppe.

Udefriskolen er et åbent sted, hvor forældre til hver en tid er velkomne med deres bekymringer, når det gælder deres børns trivsel.

Gennem det ugentlige fredagsbrev orienteres forældrene om ugens gang på Udefriskolen og i Udebørnehaven. Her kan man følge med både i de faglige og sociale arbejdsområder på skolen.

På baggrund af et forældreønske opstod i 2009 vores Forældre-Erfa grupper, som er et frivilligt tilbud til forældre om udvekslingsmøder, hvor forældre mødes over et tema og sammen med bl.a. lærerne og pædagogerne bruger hianden til at drøfte og vende opgaven “at være forældre”.

Det årlige forældresamarbejde udgør:

 • Fredagsbrevet
 • Et årligt forældremøde fælles for alle forældre på skolen
 • To årlige skole/hjemsamtaler.
 • Forældremøder omhandlende pædagogisk indhold og emner (frivilligt)
 • Forældre-Erfa med skiftende pædagogiske oplæg og emner (frivilligt)

Traditioner​

Traditionerne bliver til i mødet mellem elevernes, forældrenes, lærernes og Udebørnehavens ønsker.

Vi vægter højt at være familiens “institution”, et sted som den enkelte familie oplever et ejerskab i. Derfor er det vores intension at skabe sammenhæng mellem Udefriskolen og Udebørnehavens traditioner bl.a. ved at vi afholder fælles fester og øvrige arrangementer.

Årets traditioner er forløbig følgende:​

 • Vi deltager alle, små som store, i Lemvig Byløb den sidste onsdag i august.
 • Årets første snedag giver undervisningsfri og skolen serverer boller og varm kakao efter udeleg i sneen.
 • I slutningen af november holder vi vores store juleklippedag, hvor der klippes julepynt m.v. sammen med forældre og bedsteforældre.
 • Juleafslutning med julegudstjeneste
 • Påskefest (årets “skolefest” sammen med Udebørnehaven)
 • Høstmarked med loppemarked, boder og god mad
 • Konfirmationseftergilde for årets konfirmander

Samarbejde med lokalsamfundet​

På Udefriskolen og i Udebørnehaven vægter vi samarbejdet med lokalsamfundet meget højt.

Vi tilstræber f.eks. at skabe kontakter mellem Udefriskolen og Udebørnehaven Vandpytten og de ældre i lokalsamfundet. Det er et vigtigt møde for alle parter at have en relation mellem generationerne. Derfor er vi bevidste om at invitere og gøre brug af vores ældre i lokalsamfundet, både når vi mangler ekstra hænder, og når vi kan lære noget gennem mødet med den ældre generation i undervisningen. Det er vores mål, at skolen og børnehaven skal være et “åbent hus” for lokale, som gerne vil være en del af vores skole og børnehave, og som ønsker at være med til at skabe relationer bl.a. mellem generationerne.

I Udeskoleundervisningen er vi hele tiden opmærksomme på at gøre brug af både det nære lokalsamfund, f.eks. den lokale købmand, landbrugene, kirken osv. og det omkringliggende samfund med den vestjyske særegne natur og kultur.

Udefriskolens mål er, at eleverne efter et skoleforløb på Udefriskolen vil være godt bevandret i både egnens natur og dens kulturelle aspekt i form af kendskab til egnens kunstnere og litterære personer.

Sundhedspolitik​

 
​Læs vores sundhedspolitik

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk