Lærerplaner - Vandpytten​

​Udefriskolens daginstitution Vandpytten har udviklet en række pædagogiske læreplaner,
​som beskriver og dokumenterer, hvordan vi i institutionen griber arbejdet med børnenes læring og udvikling an.

Pædagogisk læreplan 2021 / 2022​

Natur og naturfænomener​

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • Børnene skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og udvikle respekt for natur og miljø.
 • Børnene skal kunne erfare naturen med alle sanser, og opleve den som et rum for leg og fantasi, og som rum for både vilde og stille aktiviteter.
 • Børnene skal have mulighed for at få mange forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener, samt mulighed for at opleve naturen som et rum til udforskning og fordybelse.
 • Børnene skal lære at værne om og færdes i naturen.
 • Børnene skal opleve og erfare gennem sanserne og kroppen.

Hvad skal der til? (principper)​

 • At der er voksne, der har glæden ved at være i naturen, og være åbne for de muligheder naturen indeholder.
 • Personalet skal have roen og evnen til at fordybe sig i det spontane.
 • Personalet skal være lyttende.
 • Personalet skal involvere børnene i hverdagens aktiviteter.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • Tur ud af huset, med faste og spontane aktiviteter.
 • Personalet skaber rammerne og inddrager børnene i indholdet.
 • At der er spændende lege og læringsmiljøer (fx dyr, køkkenhave og legepladsen med redskaber, hvor de kan øve balance, tyngde m.m.)
 • At børnene er aktiv medskabende i deres egen hverdag.

Dokumentation

 • Månedsbreve
 • Billeder på Facebook
 • Udstillinger af fund i børnehaven

Evalueringsformer

 • P-møder
 • Pædagogiske dage
 • Stuemøder
 • Forældremøder
 • Løbende kontakt til forældre

Krop og bevægelse​

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktiv livsstil.
 • Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske, sociale og kulrurelle verden gennem alle sanser.
 • Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner, og støttes i at udvikle forståelse og respekt for egne og andres kropslighed.
 • Vi vil styrke børnenes motoriske kompetencer og kropsbevidsthed.
 • Styrke deres selvværd.
 • At børnene bruger og forstår ord knyttet til deres krop og bevægelse.
 • At børnene udfordrer sig fysisk ved at udfordre sig selv i fri leg.
 • Viden om kostens betydning.

Hvad skal der til? (principper)​

 • At vi giver børnene muligheder for fysisk udfoldelse.
 • At der er læringsrum, som understøtter børnenes egne initiativer.
 • At vi som voksne er engagerede og har viden om krop og bevægelse.
 • At børnene inddrages i hvedagens aktiviteter.
 • At personalet finder perspektiv i aktiviteterne.
 • At give børnene muligheder for at få viden om kost.
 • At der er tid og rum til fordybelse.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • Vi bruger vores store træer til at klatre i og vi klatrer på en indendørs klatrevæg, hvor alle børn kommer op i højden.
 • Vi har 2-hjulede cykler til alle og tager alle på cykelture.
 • Vi har bakket og ujævnt terræn, hvor der cykles, løbes og kælkes.
 • Vi bakker op om børnenes egen initiativer og forslag.
 • Inddrager børnene i en ugentlig maddag og derved får en snak om madens betydning.
 • Vi tilrettelægger fysiske aktiviteter (gymnastiksal, klatre, cykle osv.)
 • At der er spændende legemiljøer ude og inde (tumleren, træer, byggelegeplads, tårn osv.).
 • At der i hverdagen indgår læreprocesser (sanglege, styrke grov og finmotorik)

Dokumentation

 • Billeder på Facebook
 • Månedsbreve
 • Samtaler med forældre

Evalueringsformer

 • P-møder
 • Pædagogiske dage
 • Kvartalsevaluering
 • Forældremøder
 • Løbende kontakt til forældre

Kulturelle udtryksformer og værdier

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere, som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, som både kan bruges til at give en oplevelse, men også til at skabe en kulturelaktivitet.
 • Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditionelle og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Hvad skal der til? (principper)​

 • I Vandpytten har vi hverken computer eller tv som børneaktivitet. Det vurderer vi, at de må få afprøvet derhjemme.
 • At give dem mulighed for at se og opleve andres livsformer og værdier.
 • At børnene skal have muligheder for at opleve og erfare gennem sanserne og kroppen.
 • At der skal være voksne, der er eksperimenterende, aktive og ser muligheder i kulturelle udtryksformer.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • Vi læser historier, laver teater, synger sange fra årstiden og temaer/traditioner.
 • Følger årets skikke og traditioner.
 • Vi ser teaterforestillinger (professionelt og amatør).
 • Vi har vlalgt at bruge “slåskultur” for at synliggøre, hvordan vi behandler og lærer at omgås hinanden med respekt og ligeværdighed, og får en indsigt og fornemmelse for egen og andres personlige integritet.
 • Vi tager på hjemmebesøg hos de voksne og børn fra børnehaven.

Dokumentation

 • Billeder på Facebook
 • Månedsbreve
 • Forældrearrangementer
 • Barnets bog
 • Børnenes fortællinger om oplevelser

Evalueringsformer

 • P-møder
 • Pædagogiske dage
 • Løbende kontakt til forældrene
 • Forældremøder
 • Kvartalsevalueringer

Sociale kompetencer

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • Børn skal anerkendes og respekteres som de personer de er, og de skal opleve at høre til.
 • Børnene skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri og usynlig udskilning.
 • Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

Hvad skal der til? (principper)​

 • At der er voksne, der inddrager børnene og lærer dem at håndtere konfliktløsning.
 • At give dem en indsigt i og forståelse for egne følelser (tab og vind) integritet.
 • At kunne sige fra og til.
 • Accept af hinandens forskelligheder.
 • At der skabes/tilrettelægges aktiviteter og fælleskskaber med fokus på venskaber og legerelationer.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • Aktive samlinger med børneforslag.
 • At der i hverdagen indgår læreprocesser, hvor der arbejdes med børnenes meninger (samlinger, mad, ture o.lign.).
 • Vi har valgt at bruge “slåskultur,” for at synliggøre egne følelser og handlinger, set i forhold til hvordan vi behandler og omgås hinanden med respekt og ligeværd.

Dokumentation

 • Barnets bog
 • Månedsbrev
 • Handleplaner
 • Forældremøder

Evalueringsformer

 • P-møder
 • Løbende kontakt til forældre.
 • Kvartalsevaleringer.
 • Forældremøder.

Sprog

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet, samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer.
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftproglige verden, herunder bogstaver og tal.
 • Børnene skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler.

Hvad skal der til? (principper)​

 • Personalet skal møde barnet der, hvor det er.
 • Personalet skal skabe læringsmiljøer.
 • Børnene udfordres gennem leg og aktiviteter.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • Personalet bruger “gøre sprog” for vore handlinger.
 • Vi læser sammen med børnene (gerne dialogisk).
 • Rim og remser.
 • Sproglege.
 • Lyde i hverdagen (bøger med cd, lydlotto m.m.)
 • Miniteater, eventyr, skuespil.

Dokumentation

 • Månedsbreve
 • Billeder med rim og tekst.
 • Brug af TRAS som arbejdsredskab, og vejledning om hvor børnene står.
 • Sprogtest

Evalueringsformer

 • P-møder
 • Pædagogiske dage
 • Løbende kontakt til forældre
 • Kvartalsevalueringer
 • Forældremøder

Personlige kompetencer / alsidig personligheddsudvikling

​​Hvad vil vi opnå? (mål)

 • At børnene oplever.
 • At de er værdifulde medskabere af det sociale og kulturelle fællesskab i Vandpytten.

Hvad skal der til? (principper)​

 • At vise nærvær og forståelse for det enkelte barn.
 • At hverdagen skal bygge på at personalet er lyttende og involverende i børnenes hverdag.
 • At børnene inddrages i hverdagens aktiviteter.
 • At personalet skal finde barnets perspektiv i aktiviteterne.
 • At ingen voksne laver noget, som børnene selv er kompetente til.
 • At børnenes meninger er højt respekterede.

Hvad gør vi? (midler og metoder)

 • At børnene lærer rytmen at kende i alle vore aktiviteter.
 • Børnene skal være aktivt medskabende i deres egen hverdag.
 • Der veksles mellem aktiviteter, som de voksne sætter i gang og børneskabte aktiviteter.
 • At der er spændende legemiljøer.
 • Aktive samlinger med børneforslag.
 • At der i hverdagen indgår læreprocesser, hvor der arbejdes med børnenes meninger (samlinger, mad, ture o.l.)

Dokumentation

 • Skabende børnearbejde.
 • Barnets bog.
 • Handleplaner.

Evalueringsformer

 • P-møder og pæd. dage.
 • Løbende kontakt til forældre.
 • Forældremøder.
 • Kvartalsevalueringer.

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk