Grundskolen - tilsyn​

Internt forældretilsyn​

Det fremgår af friskolelovens § 9, stk. 1, at: ”Det påhviler forældrene til børn i en fri grundskole (forældrekredsen) at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Forældrekredsen træffer selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

På Udefriskolen har forældrekredsen truffet beslutning om, at det tilsyn som påhviler forældrene sker gennem nogle af de aktiviteter og informationskanaler, samt en høj grad af åbenhed mellem skolen og forældrene, som er en naturlig del af Udefriskolens arbejdsform. De specifikke muligheder for tilsyn beskrives nedenfor. Denne beslutning forpligter både forældre til at benytte de givne muligheder for at udføre tilsyn, og skoleledelsen til at fortsat opretholde disse muligheder for forældrenes tilsyn. Det er bestyrelsens opgave at sikre, at forældrenes muligheder for at føre tilsyn ikke væsentlig forandres uden at forældrekredsen bliver varslet i god tid og får mulighed for at vurdere hvordan forandringen påvirker mulighederne for tilsyn.

Tilsynet varetages på følgende måde:

  • Skolen er altid åben for forældre. Det gælder såvel den daglige fællessamling som undervisning i klasserne.
  • Som forælder forpligter man sig til at besøge skolen i normal undervisningstid, så vidt muligt en gang per semester udover besøg i forbindelse med fælles / planlagte arrangementer, for aktivt at vurdere undervisningskvalitet og skolens virksomhed generelt.
  • Alle elever testes fagligt to gange årligt i Dansk og Matematik.
  • Forældrene skal informeres om hvilke tests som benyttes i løbet af skoleåret. De anonymiserede resultater fra testene kan forelægges forældrene på et forældremøde. Ved skole/hjem samtalerne skal forældrene efter ønske kunne få præsenteret deres eget barns testresultater.
  • Eleverne/forældrene modtager to gange årligt en elevplan indeholdende standpunkt og mål – både faglige og sociale mål.
  • Forældrene medvirker ved 2 årlige skole/hjem samtaler samt 2 årlige forældremøder. På
  • forældremøderne drøftes Udefriskolens faglige og pædagogiske arbejdsformer og prioriteringer.
  • Hver måned udsendes et nyhedsbrev til forældrene med aktuelle informationer og beskrivelser af månedens undervisning og aktiviteter i de enkelte grupper.
  • Gennem skoleåret er der fra skolens side planlagt en række aktiviteter, hvor forældre inviteres til at deltage i arrangementer, hvor eleverne viser hvad de har arbejdet med i den daglige undervisning.
  • Hvis man som forældre bemærker forhold, som man ikke mener, står mål med Udefriskolens pædagogiske principper og faglige mål (herunder hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen) skal man kontakte skolelederen snarest mulig for en drøftelse af de konkrete forhold. Herefter har man mulighed for at lave en formel indberetning til skolen. Skolelederen skal orientere bestyrelsen om alle indberetninger vedrørende det interne forældretilsyn. I forbindelse med indmeldelse af nye skolebørn, har skolelederen en samtale med forældrene, hvor der blandt andet skal gøres opmærksom på gældende forpligtelse, regler og muligheder for forældretilsyn. Ovenstående regler for internt forældretilsyn er vedtaget på forældremøde den 16. februar 2009.

Eksternt tilsyn

Udefriskolen modtager et eksternt tilsyn. Ved jævnlige besøg på skolen og samtaler med både elever, lærere og lederen holder den eksterne tilsynsførende sig orienteret om Udefriskolens undervisning står mål med de ministrielle krav. Ved den årlige generalforsamling aflægger den tilsynsførende en beretning og afleverer efterfølgende en skriftlig rapport (tilsynserklæring) som offentliggøres på hjemmesiden.

Nuværende tilsynsførende
​fra 2021


​Janet Hazel Cribb Jensen

Anders Thuborgs Vej 4, 7620 Lemvig


Mobiltelefon: 20 78 75 15

E- mail adresse: svenogjanet@gmail.com

Tidligere tilsynsførende
​i årene fra 2014 til 2021

​Anders Langskov
Solbakken 38, 7830 Vinderup

Telefon: 97 44 22 93
Mobiltelefon: 23 34 11 38

E- mail adresse: anders@langskovmail.dk

clock

SFO

Kl. 6.15 til Skolestart

Mandag - torsdag: Kl. 14.00 - 17.00​

Fredag: Kl. 14.00 - 15.45

clock

Udebørnehave

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

clock

Vuggestue

Mandag - torsdag: Kl. 6.15 - 17.00​

Fredag: Kl. 6.15 - 15.45

Udefriskolen | CVR: 31102359
Telefon: 41 33 55 22 | mail@udefriskolen.dk